مجتمع صنعتی سپاهان باطری

فنی مهندسی

 • شرایط نگهداری باتری تا قبل از نصب
 • نگهداری پیشگیرانه باتری
 • دشارژ خود بخود
 • ویژگیهای آب مورد استفاده در باتری
 • چگونگی تست کردن یک باتری
 • بازرسی
 • برطرف کردن شارژ سطحی
 • تست وضعیت شارژ (State-Of-Charge)
 • تست بار (Load test)
 • نحوه شارژ مجدد باتری جهت حفظ کیفیت در روی خودرو قبل از پارکینگ
 • روشهای شارژ
 • شارژ جریان ثابت
 • شارژ ولتاژ ثابت
 • شارژ با جریان رو به کاهش (Taper Charge)
 • شارژ ملایم (Trickle Charge)
 • شارژ کمکی (Boost Charge)
 • روش پیشنهادی جهت انجام شارژ مجدد باتری
 • مدت ماندگاری باتری در مراحل مختلف
 • پیشنهاد در نحوه نگهداری باتری بر روی خودروهای موجود در پارکینگ
 • عدم شارژ مناسب (Under charging)

مطالب مرتبط