مجتمع صنعتی سپاهان باطری

روش تست باتری

زمانیکه قصد آزمایش باتری وجود دارد تنها نبایستی به میزان شارژ باتری بسنده کرد , بلکه علاوه بر آن باید وضعیت دینام برای اطمینان از شارژ شدن کافی باتری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

اندازه گیری میزان شارژ باتری

میزان شارژ باتری با ولتمتر قابل اندازه گیری است برای اینکار معمولا بایستی یک تا دو ساعت پس از شارژ یا تخلیه باتری اقدام کرد
به این طریق میزان ولتاژ ساکن و ولتاژ بین قطبها مشخص میشود

U0 = (دانسیته اسید + 0.84) x n
n= تعداد سل ها (n = 6  برای باتری 12 ولت)

اگر ولتاژ ساکن برابر 12.24 ولت باشد یعنی ولتاژ ساکن برای هر سل به روش زیر بدست می آید :

12.24 V / 6 = 2.04
دانسیته اسید برابر است با = 1.20 = 2.04-0.84

 

وضعیت شارژ ولتاژ باتری (V)
باتری کاملا شارژ شده است 12.75
باتری تخلیه شده است 11.75

اندازه گیری میزان غلظت الکترولیت

اندازه گیری غلظت اسید تنها برای باتریهایی قابل انجام است که دارای درپوش پیچی باشند

معمولا غلظت اسید سولفوریک در محلول الکترولیت باتری در زمان تخلیه باتری کاهش می یابد.غلظت اسید بر اساس وزن مخصوص (kg/m³) مشخص میشود که بر اساس آن میتوان به میزان شارژ باتری پی برد
غلظت اسید توسط هیدرومتر اندازه گیری میشود . در جدول زیر ارتباط غلظت اسید با میزان شارژ باتری تعریف شده است :

 

وضعیت شارژ  25 ° c   میزان غلظت اسید در
باتری کاملا شارژ (100% شارژ) kg/l 1.28 در 25°C
باتری نیمه شارژ (50% شارژ) 1,18 kg/l در 25°C

 

 

مطالب مرتبط