مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد شارژ (Wet charge Department)

انواع  باتریهای نیمه ساخته در واحد مونتاژ بر اساس برنامه ریزی نیاز بازار از انبار به این واحد منتقل و شارژ شده و سپس بسته بندی و آماده عرضه به بازار می گردند.
فرآیند شارژ با تزریق الکترولیت به باتری (Filling) آغاز شده و سپس انتقال باتری ها به وانهای شارژ و ماندگاری در وانها در مدت زمان مشخص و اعمال جریان الکتریکی به باتریها جهت تکمیل فعل و انفعالات شیمیایی بین پلیت و اسید انجام شده که در طی این مدت بوسیله گردش جریان آب در اطراف باتریها افزایش دمای حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی داخلی باتری کنترل شده و پس از طی زمان مشخص و شارژ باتریها توسط جریان الکتریکی–از وانهای شارژ خارج شده و پس از نصب درپوش (در باتریهای غیرسیلد) و یا نصب درب دوم (باتریهای سیلد) باتریها توسط فشار آب شستشو و توسط هوای گرم خشک شده و نهایتاً‌به واحد بسته بندی ارسال می گردد.

مطالب مرتبط