مجتمع صنعتی سپاهان باطری

Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 174 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182

واحد نوارسازی (Lead strip Department)

برای تولید شبکه با تکنولوژی اکسپند (Expanded Metal) نیاز به تولید نوارهای سربی می باشد که در این واحد با استفاده ازسرب با آلیاژهای مشخص نوارهای سربی برای تولید شبکه های مثبت و منفی بصورت کویل تولید و انبارش می گردد و درمرحله بعد از این کویل های سربی برای تولید شبکه های مورد نیاز استفاده شده و باتریهای سیلد (SEALED)با این نوع از شبکه ها تولید می گردد.

مطالب مرتبط