مجتمع صنعتی سپاهان باطری

نوع جعبه

 


 

نوع قطبها

 


 

آرایش قطبها

 

مطالب مرتبط