مجتمع صنعتی سپاهان باطری

فروش بنکداری

یکی ازسیاستهای فروش شرکت سپاهان باطری ارتباط با توزیع کنندگان و عاملین فروش توانمند در استانها در قالب فروش بنکداری می باشد.
این گروه از مشتریان شرکت بسته به توانمندی اقتصادی وامکانات خود به گروهای مختلف تقسیم بندی می گردند.
گروهی از متقاضیان بنکدار بصورت مستقیم از شرکت کالا را خریداری نموده و ممکن است یک یا چند استان را جهت توزیع کالا تحت پوشش داشته باشند که از طریق همکاران خود در استانهای دیگر توزیع و فروش باتری در شهرستانها را انجام می دهند (گروه اول)
گروهی دیگر از بنکداران خرید و توزیع را در یک استان یا شهرستان انجام می دهند که برای خرید کالا هم به صورت مستقیم از شرکت کالا را خریداری می نمایند (گروه دوم ) و سپس در شهرستانهای استان کالا توزیع می گردد.
گروه دیگری از بنکداران (گروه سوم) کالای درخواستی را از بنکداران (گروه اول یا گروه دوم) خریداری و در شهرستان خاص توزیع می نمایند.
عوامل خرده فروشی باتری در شهرستانهای مختلف در صورتیکه تحت پوشش سیستم فروش مستقیم شرکت قرار نداشته باشند نیاز خود را از طریق بنکداران گروه سوم یا دوم تهیه می کنند.

مطالب مرتبط