مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد مونتاژ(Assembly Department)

انواع مختلف باتری در ظرفیت های مختلف (از50 آمپر تا 200 آمپر) و در مدلهای سیلد و غیر سیلد (آبخور) با استفاده از انواع پلیت های تولید شده توسط مدرن ترین تجهیزات در این واحد تولید و انبارش می گردد و در زمان برنامه ریزی شده به واحد شارژ ارسال می شود تا پس از فرآیند شارژ بسته بندی و آماده عرضه به بازار شود.
در حال حاضر با وجود 5 خط مونتاژ قابلیت های تولید سالیانه  4/000/000 باتری در ظرفیتها و مدلهای مختلف ایجاد گردیده است.

مطالب مرتبط