مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد کیورینگ (Curing Chamber)

شبکه های سربی تولید شده (ریخته گری واکسپند) پس از فرآیند خمیر مالی و عبور از دستگاه خشک کن (Oven) به این واحد منتقل شده است و در تونلهای کیورینگ تحت  دما – رطوبت و زمان خاص قرار گرفته و فعل و انفعالات شیمیایی در آنها اتفاق افتاده و پس از خروج ار تونل ها آماده استفاده برای تولید باتری و سپس شارژ می باشند.

مطالب مرتبط