مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد میکسر و خمیر مالی (Mixer and Pasting Department)

پودر اکسید سرب همراه با اسید و آب مقطر و سایر افزودنیهای شیمیایی به میکسر انتقال یافته و براساس دستورالعمل های فنی اختلاط آنها انجام پذیرفته و خمیر مورد نیاز برای خمیر مالی شبکه های مثبت و منفی (ریخته گری شده یا اکسپند) آماده و با استفاده از ماشین آلات مخصوص شبکه های سربی با ضخامت خاص خمیر مالی شده و به پلیت باتری تبدیل می گردد که پس از مرحله خمیر مالی پلیت هابه دستگاه خشک کن( oven)منتقل شده تا رطوبت آنها کاهش یابد و پس از خروج از در پالتهای مخصوص بصورت دسته بندی شده چیدمان می شوند تا در فرآیند بعدی به واحد کیورینگ منتقل شوند.

مطالب مرتبط