محصولات
170 آمپر
تیپ G51
باتری بارکاس Truck

باتری بارکاس با قالب کامیونی محصول سپاهان باتری

510mm

217mm

222mm


جدول مشخصات فنی
Picture
& Box
Terminal
layout
Terminal
Type
Base
Hold
Down
Weighted average
(gr)
Max.overall dimensions
(mm)
Cranking
Performance
-18 ċ (EN)
Nominal
reserve
capacity
(min)
MAX.
Capacity
20HR
(AH)
Nominal
Capacity
20HR
(AH)
TYPE
BCI JIS
Dry
Weight
Wet
Weight
T.Height Width Length Old type
(A)
new type
(A)
Sepahan
Code
Part
number
G51 3 A1 B8 29570±1320 1520 ± 43430   217 222 510 1135 1135 336 175 170 4D SMF170G51R   SMF185G51R
4 A1 B8 29570±1320 1520 ± 43430   217 222 510 1135 1135 336 175 170 4D   SMF170G51L       SMF185G51L